Privacy Policy

Personvernregler

for FamacWeb mobil-app

Sist endret: 12. mai 2017

 

Som bruker av FamacWebs mobil-app, levert av FDVhuset AS, har du et verktøy for å håndtere dine daglige gjøremål som bruker av systemet. Siden mobilapp’en installeres på din mobiltelefon har laget disse personvernreglene som forklarer deg hvordan vi behandler og sikrer informasjon

Hvis du etter å ha lest disse personvernreglene fortsatt har spørsmål er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss enten via telefon 99 35 00 00 eller epost support@fdvhuset.no.

Informasjon vi samler inn

Når du installerer app’en på din telefon gir du app’en tilgang til følgende funksjoner og informasjon:

  • Tilgang til bruke kameraet på din telefon.
  • Tilgang til å hente bilder fra bildearkivet til bruk i app’en.
  • Informasjon om hvilken versjon av app’en du har installert.

 

Til orientering kan det nevnes at app’en ikke har tilgang til stedstjenester – altså hvor din telefon er til enhver tid. Den har heller ikke tilgang til annen informasjon enn det som er nevnt i listen ovenfor.

 

Slik bruker vi informasjonen vi samler inn

Informasjonen og tilgangene du gir ved å installere app’en benyttes til å gjøre din FamacWeb-hverdag så effektiv som mulig. Dette gjøres gjennom å gi tilgang til å ta og legge inn bilder i systemet.

Ikke under noen omstendigheter benytter vi denne informasjon til å tilpasse annen informasjon.

Informasjon og tilganger vil ikke under noen omstendigheter bli videreformidlet og/eller benyttet av verken din arbeidsgiver, FDVhusets ansatte eller utenforstående tredjeparter.

Valg

Som bruker kan du velge å ikke gi FamacWeb app’en tilgang til ditt kamera. Dette gjøres via app-innstillinger på din telefon.

Sikkerhet

Vi jobber hardt for å beskytte oss og våre brukere mot uautorisert tilgang og uautorisert endring, formidling eller ødeleggelse av informasjon vi besitter. Konkret handler dette om følgende:

  • Vi krypterer mange av tjenestene ved bruk av SSL.
  • Vi gjennomgår praksisen vår for innsamling, lagring og behandling av informasjon, herunder fysiske sikkerhetstiltak, for å beskytte oss mot at uvedkommende får tilgang til systemene.

 

Når gjelder denne personvernerklæringen?

Personvernreglene våre gjelder for all bruk av FamacWebs mobil-app – uavhengig av versjon. Erklæringen gjelder ikke for FamacWebs hovedsystem.

Endringer

Personvernreglene kan bli endret fra tid til annen. Vi vil ikke innskrenke rettighetene dine under disse retningslinjene uten at vi har mottatt uttrykkelig samtykke fra deg. Vi legger ut alle endringer i disse retningslinjene på denne siden, og hvis endringene er betydelige, legges det ut et mer iøynefallende varsel (for enkelte tjenester sendes det varsel via e-post når reglene endres). I tillegg vil vi oppbevare tidligere versjoner av personvernreglene i et arkiv, slik at du har enkel tilgang til dem.

 

 

Privacy Policy

for the FamacWeb mobile app

Last modified: May 12, 2017

As a user of FamacWeb’s mobile app, provided by FDVhuset AS, you have a tool to handle your daily tasks as a user of the system. Since the mobile app is installed on your mobile phone, these privacy policies explain how we handle your information and make sure it’s treated with the utmost respect.

If, after reading these privacy policies, you still have questions, please feel free to contact us either by phone +47 99 35 00 00 or email support@fdvhuset.no.

 

Information collected by the APP

By installing the app on your phone you give the app access to the following features and information:

  • Access to use the camera on your phone.
  • Access to retrieve images from the image archive for use in the app.
  • Information about which version of the app you have installed.

For your information: The app does not have access to the location services of your phone. Hence we don’t have any information about your whereabouts.

The app does not have access to any information other than mentioned in the list above.

 

How we use the collected information

The information and access you provide by installing the app is used to make your daily use of FamacWeb  as effective as possible.

Under no circumstances will we use this information to customize other information.

Information and access will under no circumstances be disseminated and / or used by your employer, employees of FDVhuset AS or third parties.

Choices

As a user, you can choose not to give the FamacWeb app access to your camera. This is done through app settings on your phone.

Safety

We work hard to protect us and our users against unauthorized access and unauthorized change, disclosure or destruction of information we possess. Some examples of what we do to make sure of this:

  • We encrypt the services using SSL.
  • We review our practices for collecting, storing and processing information, including physical security measures, to protect us against unauthorized access to the systems.

 

When does this Privacy Policy apply?

Our Privacy Policy applies to all uses of FamacWeb’s mobile app – regardless of version. The declaration does not apply to FamacWeb’s main system.

Amendments

Privacy policy may be amended from time to time. We will not limit your rights under these guidelines without the express consent of you. We post any changes to these policies on this page, and if the changes are significant, a more prominent notice will be issued (for some services, notification will be sent by email when the rules change). In addition, we will keep previous versions of the privacy rules in an archive so that you have easy access to them.